Antti Pesonen Tasapainoa etsimässä

EU muistuttaa Neuvostoliittoa monessa suhteessa

Euroopan unionia ja v.1991 hajonnutta Neuvostoliittoa verrataan joskus keskenään. Esiintyy myös mielipiteitä, joissa paheksutaan voimakkaasti EU:n ja NL:n vertaamista.

Euroopan unioni ei ole diktatuuri samassa merkityksessä kuin Neuvostoliitto oli. Yleisesti tunnustetaan, että EU:ssa kuitenkin on "demokratiavaje". Jotta voidaan keskustella käsitteistä, kuten demokratiasta, ne pitää määritellä. Kun demokratia, kansanvalta, määritellään siten, että demokratiassa kansalaisten enemmistön tahto muovautuu poliittisiksi päätöksiksi ja tuo tahto saadaan esille laajan, reilun ja tasapuolisen kansalaiskeskustelun kautta, Euroopan unioni ei ole demokratia. Se on demokratian vastainen harvainvalta, jota ohjaavat suurten jäsenmaiden hallitukset ja suuryritysten lobbarit.

500 miljoonan ihmisen yhteisössä kansanvalta tuskin voi kunnolla toimia, vaikka niin haluttaisiinkin. EU:n rakenne ja toiminta osoittavat, että tällaista pyrkimystäkään ei unionissa ole.

EU koostuu erilaisten valtioiden, kulttuurien ja historioiden kirjosta. Näin oli Neuvostoliitossakin. EU:n kansalainen on yhtä keinotekoinen kuin oli neuvostokansalainen. Eurooppalaista kansaa ei ole olemassa sen enempää kuin neuvostoliittolaista kansaa koskaan oli.

Selkeä esimerkki EU:n epädemokraattisuudesta oli sen oman perustuslain käsittely. Kun ranskalaiset, hollantilaiset ja irlantilaiset kansanäänestyksissään torjuivat EU:n perustuslain, muutettiin perustuslain nimeksi Lissabonin sopimus ja se ajettiin läpi antamatta ranskalaisille ja hollantilaisille uutta mahdollisuutta kansanäänestyksiin. Suomessa ja useimmissa muissa EU-maissa asiasta ei järjestetty yhtään kansanäänestystä. Kansalaisten tietämys koko asiasta jäi olemattomaksi.

Jatkokeskusteluja varten lienee syytä esittää joitakin näkökohtia, jotka osoittavat Neuvostoliiton ja Euroopan unionin, siis menneen ja nykyisen eurooppalaisen suurvallan yhtäläisyyksiä.

Propaganda, siis mielipiteenmuokkaukseen tähtäävä ajatusten levittäminen, oli avainasemassa Neuvostoliitossa ja niin se on Euroopan unionissakin. EU:n menetelmät myös propagandan alalla ovat Neuvostoliittoa pehmeämpiä ja myös tehokkaampia.

"Neuvostoliiton perustuslain luonteenomaisena piirteenä on sen johdonmukainen demokratia." Tämä ja tekstissä myöhemmin olevat Neuvostoliittoa koskevat lainaukset ovat teoksesta "Neuvostoliitto - vastauksia suomalaisten kysymyksiin, Suomi-Neuvostoliitto-seura 1973".

Neuvosto-Viro sai lähettää edustajansa Neuvostoliiton päättäviin elimiin Moskovaan. Pienen neuvostotasavallan edustajilla ei toki ollut mitään todellista vaikutusta suurvallan päätöksentekoon.
Suomesta valitaan toistaiseksi yksi komissaari EU:n komissioon, joka on eräänlainen EU:n virkamieshallitus.

Komissaarit joutuvat vannomaan uskollisuudenvalan EU:lle ja vakuuttamaan etteivät aja minkään jäsenmaan etua vaan unionin etua. Suomalaiset ministerit voivat osallistua EU:n päätöksentekoon ja heillä, siis Suomella on ministerineuvostossa noin yhden prosentin äänivalta. Europarlamenttiin valitaan n. 750 joukkoon 13 edustajaa Suomesta. Europarlamentin edustajilla ei ole oikeutta tehdä lakialoitteita EU:n lainsäädäntöön.

Suomen osuutta EU:n päätöksentekoon voi verrata neuvosto-Viron osuuteen Neuvostoliiton päätöksenteosta. Suurvallan lait olivat ja ovat kummassakin ylimpinä. Kaikesta uudesta Suomessa toimeenpantavasta lainsäädännöstä suuri valtaosa tulee EU:sta.

Nyt Viro ei ole enää osa Neuvostoliittoa, vaan osa EU:ta. Virolaiset saatiin liittymään EU:hun samanlaisilla lupauksilla ja pelotteluilla kuin suomalaiset: "EU:n ulkopuolella jäämme yksin", "Olemme osa Eurooppaa", "Vain EU-jäsenyys takaa hyvinvoinnin".

EU on suuri valuutta-alue kuten oli Neuvostoliitto. Tosin kaikki EU-maat eivät kuulu euroon, eivätkä ilmeisesti tule kuulumaankaan.

"Millainen on Neuvostoliiton ulkopoliittinen peruslinja? Rauhan ja rauhanomaisten olojen turvaaminen..., julistettiin neuvostovallan ensimmäisessä ulkopoliittisessa asiakirjassa - 'Asetuksessa rauhasta'."
EU on oman julistuksensa mukaan rauhan projekti, kuten oli Neuvostoliittokin. Muinoin Rooman valtakunnan aikana puhuttiin Rooman rauhasta, "Pax Romana". Suurvaltojen kokoaminen on usein ollut ruutitynnyrin rakentamista. Toki rauhan ja hyvinvoinnin nimissä.   

"Vuonna 1940 Liettua, Latvia ja Eesti pystytettyään uudelleen alueilleen neuvostovallan, liittyivät Neuvostoliiton suureen kansojen perheeseen."

EU:hun liittyvät sen jäsenvaltiot vapaaehtoisesti. Mutta kuinka vapaaehtoista päättäminen on, kun ihmisille saadaan syötettyä jokin mielikuva, joka ei vastaa todellisuutta? EU-jäsenyys on myyty hyvinvoinnin turvaajana. Nyt Kreikassa  mielenosoitukset kielletään siksi aikaa, kun EU-johtajat käyvät pääkaupungissa.

"Kullakin neuvostotasavallalla on itsenäisenä valtiona Neuvostoliiton puitteissa omat kansalaisensa. Neuvostoliitossa on yhtenäinen kansalaisuus, sillä jokainen neuvostotasavallan kansalainen on myös koko Neuvostoliiton kansalainen."

Neuvostoliiton osavaltioita siis väitettiin itsenäisiksi valtioiksi. Samoin EU:n jäsenvaltiota väitetään itsenäisiksi. Kun itsenäisyys määritellään siten, että itsenäisellä valtiolla on muista valtioista riippumaton lainsäädäntövalta, omaan lainsäädäntöön nojaava itsenäinen tuomioistuinlaitos ja oma ulkopolitiikka, eivät EU:n jäsenvaltiot ole itsenäisiä. Eivätkä sitä liioin olleet neuvostotasavallat.

Neuvostoliitossa oli neuvostokansalaisia ja EU:ssa on EU:n kansalaisia.

"Liittotasavallan kansalaiset nauttivat minkä tahansa toisen liittotasavallan alueella yhtäläisiä oikeuksia kuin sen kansalaiset. Neuvostokansalaisella on täysi oikeus valita asuinpaikkansa maan rajojen sisällä. Ei ole olemassa minkäänlaisia esteitä väestön siirtymiselle yhdestä tasavallasta toiseen.."

"Perustuslaki myöntää Neuvostoliiton jokaiselle kansalaiselle oikeuden mielipiteensä ilmaisuun yhteiskunnallisen elämän ongelmista. Laki kieltää kuitenkin sota-, rotu- tai kansallisuusvihan propagandan sekä yhteiskuntajärjestelmää vastaan suunnatut parjaavat kirjoitukset."

EU:n sisäasiainkomissaari Cecilia Malström  on nähnyt tarpeelliseksi ilmaista huolenaiheensa: Euroopan (siis EU:n) täytyy turvata ennalta ehkäisevään toimintaan radikalismilta suojautumiseksi. Komissaari niputtaa samaan radikaaliryhmien nippuun nationalistit (kansallismieliset ja eu-kriittiset), al-Qaidan, äärioikeiston ja äärivasemmiston.

Suomen suurimman sanomalehden pääkirjoituksessa 4.1.2014 todetaan: "Yleisen pettymyksen on ennustettu lisäävän eurovaaleissa erilaisten ääriryhmien houkuttelevuutta. Lähes jokaisessa jäsenmaassa on jo puolue, joka ratsastaa EU- tai maahanmuuttokielteisillä kannanotoilla". EU-kielteisyys on siis ääriryhmän merkki. Itsenäisyyden ja kansanvallan kannattajat, jotka haluavat, että Suomen asioista päätetään kotimaassa eikä Brysselissä kuuluvat siis 'ääriryhmään'. EU-komissaari ja Suomen valtamedia ehkä haluavat pian kieltää  'yhteiskuntajärjestelmää vastaan suunnatut parjaavat kirjoitukset' Neuvostoliiton malliin. Nyt vielä v. 2014 alussa niitä ei ole kielletty, mutta erittäin vaikeaa on saada Suomen valtamediassa esille puheenvuoroja, joissa esitetään vaihtoehtoa EU-jäsenyydelle.

"Voiko neuvostohallituksen jäseniä arvostella? Neuvostoliiton tai liittotasavaltojen korkeimpien neuvostojen lähes jokaisessa istunnossa esitetään asiallista, avointa ja puolueetonta arvostelua ministeriöistä ja niiden johtajista, jotka eivät täytä valtiosuunnitelman edellyttämiä tehtäviä..."

Kritiikki on vallan osa. Se kuuluu siihen kuin tiili muuriin. Noin kirjoitti Erno Paasilinna. EU:kin tarvitsee kritiikkiä, kuten Neuvostoliitto. Mutta todellisia vaihtoehtoja ei suvaita. Neuvostovastaisuus oli rikollista. EU-vastaisuus ei ainakaan vielä ole rikollista, mutta vaientamisen arvoista se on.

"Miten taistellaan ilman saastumista vastaan, kun kaupungeissa rakennetaan uusia tuotantolaitoksia, autokanta kasvaa jne? Neuvostoliitossa on annettu useita asetuksia, tehty suunnitelmia ja toteutettu rakenne- sekä teknologisia toimenpiteitä ilman saastumisen estämiseksi." "Ilmastonmuutosta vastaan - EU näyttää tietä", näin julistaa EU:n komission julkaisu. Molemmat osasivat tehdä välttämättömyydestä hyveen.

EU:n keskuspankin tärkein tehtävä on turvata 'vakaus', erityisesti hintatason vakaus. Kuinka olikaan Neuvostoliitossa: "On muistettava, että hintataso Neuvostoliitossa on vakaa ja sen kehityksen suunta aleneva."

Sen sijaan EU ei kykene kilpailemaan Neuvostoliiton lupausten kanssa työn suhteen. "Oikeus työhön on vahvistettu Neuvostoliiton perustuslain 118. pykälässä. Se tarkoittaa 'oikeutta turvatun työpaikan saamiseen sekä työn määrän ja laadun mukaiseen palkkaan." "Neuvostoliiton perustuslaki takaa kaikille kansalaisille oikeuden aineelliseen turvaan sairaustapauksissa tai työkyvyttömyyden kohdatessa. Tämän oikeuden takaa laajaulotteinen kehittynyt sosiaalivakuutus, ilmainen lääkintäpalvelu ja kylpyläpaikkojen myöntäminen." Tässä tavoitetta niille, jotka haluavat kehittää "sosiaalisempaa Eurooppaa".

Neuvostoliiton ja Euroopan unionin yhtäläisyyksiin kuuluu se, että näiden suurvaltojen kiihkeistä kannattajista suuri osa uskoi esitetyn propagandan olevan totta.  Näin erityinen yhtäläisyys Euroopan unionissa ja Neuvostoliitossa liittyy kysymykseen "Mitä hyvää niissä oli?". Propaganda oli ja on hyvää.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

35Suosittele

35 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (67 kommenttia)

Käyttäjän anttipesonen kuva
Antti Pesonen

Joku ehkä ihmettelee mitä tekemistä Itsenäisyyspuolueella on eurovaaleissa. IPU:n eurovaaliohjelmassa sanotaan mm. näin:
"Jos Itsenäisyyspuolueen edustajia valitaan EU-parlamenttiin, puolue käyttää saamansa voimavarat työhön Suomen eurosta ja EU:sta eroamisen puolesta. IPU mm. perustaa Suomeen toimiston jakamaan tietoa nykyisen politiikan vaihtoehdoista."

Seppo Paasikallio

Vladimir Bukovsky, venäläinen tunnettu toisinajattelija, puheessaan Euroopan Unionin parlamentille 2006 pelkää, että EU on matkalla toiseksi Neuvostoliitoksi, joka täytyy tuhota ennenkuin se kehittyy täydelliseksi totalitääriseksi valtioksi.

V.1992 hän oli nähnyt joitakin dokumentteja joiden perusteella jo 80-luvulla oli sovittu Saksan ja Italian sos.demokraattien ja Gorbatchevin kesken, että yhteismarkkina muodostetaan liittovaltioksi. Ilmankos Lipponen tähän hullunmyllyyn halusi syoksyä.

Mielenkiintoisia asioita loytää Bukovskyn artikkeleista mm
http://www.brusselsjournal.com/node/865

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

"" Euroopan unioni ei ole demokratia. Se on demokratian vastainen harvainvalta, jota ohjaavat suurten jäsenmaiden hallitukset ja suuryritysten lobbarit. ""

Vaan eivätpä myöskään eurooppalaiset valtiot taida täyttää demokratian kriteerejä -- eivät ainakaan jos ne asetetetaan arendtilaisittain, "alhaalta ylöspäin" kulkevien vallan voimaviivojen ja valtaeliitin nauttuman aidon luottamuksen perusteella.

Suomi on eurooppalaisten valtioiden joukossa vielä aivan erityinen poikkeustapaus. Meillä on taakkanamme vieraskielisen hallinnon raskas alistushistoria, jonka jäljiltä suomalaisen yhteiskunnan peruisvastakohtaisuudet ovat poikkeuksellisen suuria. Meille aito demokratia on vielä hyvin kaukainen tavoite, ja unelmaksi se taitaa jäädäkin.

Demokratian sijasta Suomi on puoluepukareiden johtama puolueparlamentarismi, josta rahat pakenevat veroparatiiseihin ja ison osan todellista valtaa käyttää verovapaa säätiöralssi, joka aika ajoin rahoitussotkujen yhteydessä -- kuten nyt tässä lastensairaalan tapauksessa -- nousee hieman julkisuuteen mamsellinpitsien reunojen raottuessa.

Käyttäjän anttipesonen kuva
Antti Pesonen

"Meille aito demokratia on vielä hyvin kaukainen tavoite, ja unelmaksi se taitaa jäädäkin."
-Kun lähestytään tavoitetta mahdollisuuksien kautta, niin on hyviäkin näkymiä. Yleinen ajatus on, että nyt mennään huonoon suuntaan. Ja se on jo jotakin, että nähdään suunnan olevan väärä. Vielä kun herää tahto ja toiminta suunnan muutokseen. Ja tartutaan oikeisiin välineisiin eikä näennäisvaihtoehtoihin.

Käyttäjän seppopmuurinen kuva
Seppo Muurinen

Voisi kysyä että oliko Neuvostoliitto ihmisoikeuksineen - vapaata demokratiaa tasa-arvoisuudella - ja aivan samaa voidaan kysyä tämän hetken EU;sta sitä samaa mutta jos tuo kaikki on pakollista tasapäistämistä eri tarkkailuineen kun bitit/satelliitit mittaavat ihmisten julkista elämää että sopiiko eri direktiivien sallimiin rajoihin?

Mikä eroittaa ent.N-liiton nykyisestä EU,sta - "ei kaiketi mikään,elämää vapaassa kolhoosissa " !

Käyttäjän anttipesonen kuva
Antti Pesonen

Kyllähän NL:ssa ja EU:ssa on monia eroja. Yllä olevan blogitekstin tarkoitus oli nostaa esiin joitakin yhtäläisyyksiä.
Hyvä olisi tehdä myös selvitys Natsi-Saksan ja EU:n taloussuunnitelmien yhtäläisyyksistä. Eräs historiantutkija sanoi äskettäin, että ne eivät ole samanlaiset, mutta niissä on hämmästyttävän paljon samaa.

Susanna Kaukinen

Todella upea kirjoitus, ihanaa että kirjoitit tämän, Antti! Näin sen blogin, jossa väitettiin että EU:ta ei voi verrata NL:ään, mutten saanut itsestäni irti tämän tekstin kirjoittamista, enkä olisi osannut tehdä sitä näin valtavan hyvin.

\o/

Käyttäjän anttipesonen kuva
Antti Pesonen

Voin vain olla iloinen tästä kommentista. Kiitos.

Susanna Kaukinen

Tätä blogia on kyllä ollut erittäin suuri ilo jakaa sosiaalisessa mediassa. :-)

Käyttäjän seppopmuurinen kuva
Seppo Muurinen

Antti Pesonen on hyvä kirjoittaja että myös vahvasti perusteellinen diplomaattisella tasolla olla provosoimatta/syyttelemättä tuo esille vain tosiseikat tietoineen että käsityksineen josta on helpompi muodostaa poliittinen kokonaiskäsitys kulloisestakin aiheesta.

Hyökkäys ei ole aina välttämättä paras puolustus vaan antaa tilaa jokaiselle muodostaa itsenäinen vapaa käsitys kokonaisnäkemys lukijan omilla arvoillaan tekstistä suhteutettuna omaan näkemykseensä kulloisestakin aihepiiristä mm. Itsenäisyyden ja vapaan kansalaisten arvoista.

Susanna Kaukinen

Antin suuri vahvuus on juuri tuo järkkymätön diplomaattisuus tietopohjan ja kirjoitustaidon lisäksi. Eri ihmisillä on eri vahvuudet ja kaikkia tarvitaan, eri tyylit vetoaa erilaisiin ihmisiin.

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård

Anttihan kirjoittaa aina hyvin.

Tuo kansanvalta on kyllä ollut harvinaista herkkua ihmiskunnan historiassa. Kiitos Neuvostoliiton ja kommunismin pelon saimme noin viideksikymmeneksi vuodeksi ns. hyvinvointivaltion, joka puutteineenkin oli äärimmäinen poikkeus historiassa. Nyt kun kommunismia ei enää pelätä, niin mennään kohisten ihmiskunnan normaaleja oloja kohti. Ja vaalikarja ei huomaa mitään. Jotkut fiksuimmista äänestävät eliitin ukkosenjohdatinta, perussuomalaisia.

Samoin sanotaan sammakon kuolevan tyytyväisenä, kunhan keitinvettä kuumennetaan riittävän hitaasti. Miten sammakko herätettäisiin? Pitikös sadussa jonkun sitä suudella? Jos Ipun Antti päästettäisiin eliitin kanssa kunnolliseen tv-keskusteluun, niin kyllähän se pususta suomalaisille kävisi.

Susanna Kaukinen

Eliitti ei tule tästä selviämään. He koettavat tukkia vuotavaa patoa purkalla sieltä täältä, mutta reikiä tulee nopeammin kuin he koskaan voivat ehtiä paikkaamaan. On vain ajan kysymys milloin eliitin hävyttömyyden ja oikeudettoman toiminnan jäljet johtavat sylttytehtaalle.

Ilona Oliwia

Tämä "ajan kysymys" on vaan liian kaukana nyt, tätä päivää, eläville ihmisille, jotka kärsivät työttömyydestä, terveydenhoidon huonoudesta, palveluiden puutteesta ym. ym.

Käyttäjän RogerB kuva
Alexander Holthoer

Juuri noin, Mauri.
Traagista on se, että pyrkiessään tuohon ihmiskunnan "normaalitilaan", eliitti hajoittaa ja hallitsee.
Ei kiveä kiven päälle...

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Voi iskeä katumus. Kreikassa jo "eliittikin" saa tuta troikan raivon. Troikan, siis tämän demokraattisen päätöksenteon ohjailun kruunujalokiven.

Susanna Kaukinen

Tyrannian ikävä puoli on se, että jossain on se isompi styranki.

Käyttäjän AnteroTossavainen kuva
Antero Tossavainen

”Propaganda, siis mielipiteenmuokkaukseen tähtäävä ajatusten levittäminen, oli avainasemassa Neuvostoliitossa ja niin se on Euroopan unionissakin. EU:n menetelmät myös propagandan alalla ovat Neuvostoliittoa pehmeämpiä ja myös tehokkaampia.”

Tuota ”mielikuva-manipulaatiota”, (probagandaa), johti kolmannessa valtakunnassa (Saksassa) aikoinaan Joseph Goebbels (kansanvalistus- ja propagandaministerinä).

Euroopan unionissa samaa virkaa hoitaa Suomalais-syntyinen, ”EU liittovaltion kansalainen”, Olli Rehn (kansanvalistus- ja propagandakomissaarina).

EU suuri johtaja , Saksan nykyinen liittokansleri, Angela Merkel on myös saanut korkeantason koulutuksen propagandan käytöstä yliopistoaikoinaan, kun hän liittyi sosialistiseen Freie Deutsche Jugend -nuorisojärjestöön ja kohosi siinä varsin korkeaan asemaan, FDJ:n piirintoimiston ja tiedeakatemian agitprop-toiminnan johtoon.(http://fi.wikipedia.org/wiki/Agitprop)

Myös "Helsingin Sanomat"-lehti voisi muuttaa nimensä "EU-sanomat", jolloin nimi kertoisi paremmin lehden linjasta.

Käyttäjän markok kuva
Marko Kivelä

Hyvä, yrität edes ;)

"Selkeä esimerkki EU:n epädemokraattisuudesta oli sen oman perustuslain käsittely. Kun ranskalaiset, hollantilaiset ja irlantilaiset kansanäänestyksissään torjuivat EU:n perustuslain, muutettiin perustuslain nimeksi Lissabonin sopimus ja se ajettiin läpi antamatta ranskalaisille ja hollantilaisille uutta mahdollisuutta kansanäänestyksiin."

Tämä kiinnitti huomioni. Itse asiassa syytät EU:ta samasta mihin te tähtäätte. EU:hun liittyminen on likimain ainoa asia joka on tehty Suomessa kansanäänestyksen kautta. Te ette ole tähän tyytyväisiä joten haluatte joko järjestää uuden kansanäänestyksen tai erota suoraan EU:sta. Ja epäilemättä tämä tulisi toistumaan jos tulos olisi teille epämieluisa. Huomioi tässä Irlannin toiminta, eli EU ei päättänyt, ettei asiasta äänestetä, vaan Ranska ja Hollanti.

Tuosta EU;n arvostelukohdasta. Jos EU todella muistuttaisi Neuvostoliittoa, niin luuletko, että olisitteko vielä vapaina kyseenalaistaessanne suuren nja mahtavan olemassaolon oikeuden? Onneksi meille kaikille tässä(kin) asiassa yhtäläisyys on enemmänkin vilkkaan mielikuvituksen ja karkeiden kärjistysten tulosta, ei todellinen ominaisuus.

""Liittotasavallan kansalaiset nauttivat minkä tahansa toisen liittotasavallan alueella yhtäläisiä oikeuksia kuin sen kansalaiset. Neuvostokansalaisella on täysi oikeus valita asuinpaikkansa maan rajojen sisällä. Ei ole olemassa minkäänlaisia esteitä väestön siirtymiselle yhdestä tasavallasta toiseen..""

Tämä on huono peruste, ensinnäkin todellisuudessa Neuvostoliitossa ei ollut vapaata asuinpaikan valintaa, mutta vielä enemmän tämän heikkouksena on se, että tämä pätee periaatteessa kaikkiin valtioihin ja niiden alueisiin. Yhtä hyvin voisi sanoa, että Neuvostoliitto ja EU muistuttavat toisiaan koska kummassakin asuu ihmisiä. On olemassa tiettyjä valtiollisia piirteitä jotka ovat yhteisiä kaikille valtioille ja sen lisäksi tiettyjen valtioiden erityispiirteitä. Te olette perustelleet kovin hanakasti EU:n ja Neuvostoliiton yhtäläisyyttä näillä kaikille maille yhteisten piirteiden perusteella kun uskottava rinnastus tapahtuisi juuri noiden erityispiirteiden voimalla.

Käyttäjän JarmoNevalainen kuva
Jarmo Nevalainen

"Neuvostoliitossa ei ollut vapaata asuinpaikan valintaa"

Tässä Marko on oikeassa.

Mitä tulee kansanäänestykseen niin 1994 se tehtiin sellaisen valtaklikiltä tulleen propagandan saattelemana, että oksat pois. Propaganda oli niin hyvää ja perusteellista, että Neuvostoliitossakin olisi oltu ja oltiinkin ylpeitä. Tästä on tehty ansiokas väitöskirjakin.

Sinulle Marko se tosiasia että vuoden 1976 jälkeen syntyneet ihmiset eivät ole saaneet sanoa omaa mielipidettä eu-asiaan on toissijainen. Isämme ja äitimmme päättävät nykyisyyden. Todellista vihreää demokratiaa.

Itseasiassa kansanäänestys pitäisi järjestää joka kymmenesvuosi sillä se on ainoa tapa pitää tämä "neuvostoliitto 2.0" kurissa. Tällaistahan ei tietenkään tulla sallimaan. Suomessakin kaikki eduskuntapuolueet tyrmäsivät uuden kansanäänestyksen. Myös muuan kriittinen TS....

Käyttäjän anttipesonen kuva
Antti Pesonen

"Itse asiassa syytät EU:ta samasta mihin te tähtäätte. EU:hun liittyminen on likimain ainoa asia joka on tehty Suomessa kansanäänestyksen kautta."
-Ja millaisen kansanäänestyksen? Juuri ennen neuvoa-antavaa kansanäänestystä maan keskustajohtoinen hallitus lähetti jokaiseen talouteen tiedonannon, jossa kerrottiin, että tutkimusten mukaan EU:hun liittyminen lisää hyvinvointia. Ja maan suurimmat lehdet laittoivat kansanäänestyspäivän aamuksi lehtien etusivulle pikkuvauvan kuvan ja kehotuksen "Tänään äänestetään Kyllä tulevaisuudelle" - siis EU:lle.

Täältä http://ipu.fi/tietoja-2/eu-jasenyys-ja-vaihtoehdot...
voi lukea joitakin lupauksia, joita maan poliittinen ja taloudellinen eliitti teki saadakseen kansalaiset äänestämään oikein.

Otan tähänkin pari esimerkkiä:
Oikeusministeri Anneli Jäätteenmäki:
”Meidän todellinen itsenäisyytemme vahvistuu, jos Suomi liittyy EU:n jäseneksi.”
”En pidä kansallisena onnettomuutena kumpaakaan vaihtoehtoa. EU:n ulkopuolelle jääminen on kuitenkin epävarmempi vaihtoehto, hyppy tuntemattomaan.
”Minä rakastan tätä maata ja maakuntaa niin paljon, että äänestän kyllä Suomen tulevaisuudelle ja itsenäisyydelle.”
(Pohjalainen 28.9.1994)

Valtioneuvosto (Pääministerin Esko Ahon hallitus):
”EU:n jäsenmaat ovat itsenäisiä ja täysivaltaisia valtioita, jotka ovat vapaaehtoisesti päättäneet eräissä kysymyksissä harjoittaa toimivaltaansa yhteisesti.”
”EU tavoittelee kestävää ja tasapainoista kehitystä. EU haluaa kohottaa kansalaistensa elintasoa ja elämisen laatua sekä parantaa kuluttajien suojaa ja ympäristön suojelua.”
”EU-jäsenyys vaikuttaa Suomen kansantalouteen merkittävällä tavalla. Useimmissa tutkimuksissa on arvioitu, että taloudellinen hyvinvointi lisääntyy jäsenyyden oloissa enemmän kuin EU:n ulkopuolella.”
(Jokaiseen talouteen lähetetty ”Valtioneuvoston tiedote Euroopan unionin jäsenyydestä” syyskuussa 1994)

Valtamediassa EU-jäsenyyden vastustajiksi nostettiin julkisuuteen entisiä kommunisteja tai Paavo Väyrynen, joka oli ehtinyt ensin käännyttää keskustalaisia EU-jäsenyyden kannalle ulkoministerinä ja vaihtanut kantaansa kun ei tullut valittua presidentiksi. Näillä valinnoilla haluttiin luoda itsenäisyyden kannattajista - joita onnistuneesti sanottiin EU:n vastustajiksi - mahdollisimman huono kuva.

Kun vielä kampanjarahoitus oli täydellisesti EU-jäsenyyttä puoltaneiden puolella, kansanäänestyksen reiluudesta ei juuri voi puhua.

"Jos EU todella muistuttaisi Neuvostoliittoa, niin luuletko, että olisitteko vielä vapaina kyseenalaistaessanne suuren nja mahtavan olemassaolon oikeuden?"
-Kannattaa lukea tarkkaan. Koetin luetella EU:n ja NL:n yhtäläisyyksiä. Niillä on toki paljon erojakin. Mutta kuten esimerkeistä näkyy, EU:n eliitissä yhdistetään EU-jäsenyyden arvostelu jo terroristijärjestöihin.
EU:n olemassaolon oikeutus on oma lukunsa. Sille ei Suomesta käsin ole mitään tehtävissä. Sen sijaan Suomen asema ja tulevaisuus on suomalaisten käsissä.

Lainaukset Neuvostoliiton olemuksesta olivat mainitusta teoksesta v:lta 1973. Niitä voi verrata lupauksiin, joita EU:ssa on tehty.

"..ensinnäkin todellisuudessa Neuvostoliitossa ei ollut vapaata asuinpaikan valintaa, mutta vielä enemmän tämän heikkouksena on se, että tämä pätee periaatteessa kaikkiin valtioihin ja niiden alueisiin."

-Niin. Ihmisten liikkuminen on vaikeampaa kuin rahan siirtäminen.
Ja vaikka olisi periaatteessa vapaus siirtyä mihin vain, kuinka todellista se vapaus on ihmisille, joilla on hyvin pienet tulot ja perhe.

On mielenkiintoista, että EU:n "neljän vapauden oppi", siis ihmisten, tavaroiden, pääomien ja palvelujen vapaa liikkuvuus, on peräisin ERT-ryhmästä (European round table). ERT on n. 50 suurimman eurooppalaisen yrityksen johtajista koostuva hyvin vaikutusvaltainen ryhmä, joka on saanut tahtonsa läpi monessa asiassa.
Vapaus on kaunis sana, jonka nimissä on tehty monenlaista. Pääomien vapaus tarkoittaa niiden siirtelyn vapautta ja yhä enemmän vapautta jättää verot maksamatta kun rahaa on tarpeeksi.

Vihreiden into kannattaa suuryritysten, suursijoittajien ja suurpankkien ohjaamaa unionia on hämmästyttävää. Sitä voi yrittää ymmärtää siten, että suuressa yhteisössä, kuten vaikka EU:ssa, voi jokainen löytää helpommin samanmielisiä, joiden kanssa voi tehdä yhteistyötä ja ajaa tärkeinä pitämiään asioita. Tämä pätee vaikkapa järjestö- ja puoluetoimintaankin yleisemmin.
Ja onhan EU:ssa hyvältä kuulostavia tavoitteita ympäristön suojelun edistämiseksi. 20/20/20 jne.
Mutta rohkenen kehottaa katsomaan koko kuvaa. Kenen ehdoilla ja keiden hyväksi EU toimii? Ettei vaan olisi niin, että EU:n vihreys on vain muovista pintakiiltoa.

Käyttäjän anttipesonen kuva
Antti Pesonen

Tulkoon nyt vielä korostettua yhtä asiaa.
EU-jäsenyyspäätöksessä oli kyse todellisuudessa siitä luovutetaanko maan perustuslaissa eduskunnalle määrättyä lainsäädäntövaltaa ja kansalle kuuluvaa ylintä päätösvaltaa pois maasta.
Tämä asia hoidettiin sivuttamalla Suomen perustuslaki erilaisilla kikkailuilla. Kikkailun mahdollisti se, että perustuslain tulkitsija on eduskunta itse, sen perustuslakivaliokunta.

Kun maan hallitus lähetti joka talouteen postissa tiedonannon, jossa käytännössä kehotettiin äänestämään neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä EU-jäsenyyden puolesta, se toimi kuten totalitaaristen maiden hallitukset.

Susanna Kaukinen

Marko, vaikutat fiksulta ja vilpittömältä kaverilta. Miten suhtaudut siihen, että Suomi on viety euroon perustuslakia rikkoen ja perustuslakia on rikottu myös SoTE-uudistuksen yhteydessä? Molemmissa on kysymys keskusvallan konsolidoinnista kaiken oikeudenmukaisuuden ja laillisuuden vastaisesti: valta halutaan keskittää eliitille ja riistää se kansalta vaikka väkipakolla.

Onko tämä todella sitä mitä sinä edustat ja mitä haluat puolustaa?

Käyttäjän Lokari kuva
Pekka Pihlanto

US:n blogipalstalla keskusteltiin juuri eilen samasta aiheesta. Liitänpä taas tähänkin muutaman vuoden takaisen kirjoitukseni samasta aiheesta. Sitä ei pidä ottaa tosikkomaisesti analyysina EU:n ja NL:n yhtäläisyyksistä ja eroista. Se pikemminkin varottaa, mihin EU on vaarassa mennä.

Neuvostoaikaanko takaisin
Turun Sanomat, Lukijan kolumni 11.10.2011

Moni on havainnut, että Euroopan unioni alkaa muistuttaa huolestuttavassa määrin Neuvostoliittoa. Moskovan tilalle on meillä siis tullut Bryssel. EU:lla on Neuvostoliiton tapaan paisuva keskushallinto, joka lähettää ultimaatumeja eli direktiivejä alamaisille. Nämä ohjeet eivät ota huomioon ”valtakunnan” eri osien olosuhteita. Suomi on saanut esimerkiksi todistella, että vilja kasvaa täällä sääolosuhteiden johdosta huonommin kuin Keski-Euroopassa.

EU:lla on oma hallintoeliittinsä, joka nauttii erioikeuksista. Eliitin riippuvuus äänestävistä kansalaisista on EU:ssakin hyvin ohut verrattuna demokraattiseen valtioon. Europarlamentaarikot kuuntelevat EU:n johtajien aivoituksia tarkemmin kuin omien äänestäjiensä, ja tulevat neuvomaan näille, miten pitäisi toimia.

Samoin kuin Neuvostoliiton johto, EU:n johtajat voivat tehdä kansalaisten kannalta hyvinkin tuhoisia päätöksiä ilman, että heillä olisi vaaraa joutua niistä vastuuseen. EU:n mahtavimmat voivat myös rikkoa sääntöjä ilman rangaistuksen pelkoa, sillä toimivaa oikeusjärjestelmää ei ole – niin kuin ei ollut Neuvostoliitossakaan.

Eräs perusongelma Neuvostoliitossa oli moraalin ohuus tai peräti puuttuminen. Viimeistään finanssi- ja velkakriisi ovat paljastaneet samaa EU:n osalta. Mitä etelämmäksi EU:ssa mennään, sen heikommaksi osoittautuu yleinen moraali. Liian moni petkuttaa valtiota/EU:ta parhaansa mukaan. Neuvostoliitossa oli ankarat rangaistukset rikoksista, mutta se ei näyttänyt estävän valtiolta varastamista. EU:ssa ei vastaavaa pelotetta ole, joten voi ennustaa ongelman pahenevan.

Toki näillä kahdella yhteisöllä on eroavuutensakin. Neuvostoliitto oli sosialistinen, EU puolestaan markkinatalouden nimiin vannova kapitalistinen yhteisö. Tässä eroavuudessa on kuitenkin se yhtäläisyys, että myös EU:ssa suhtaudutaan yhteisön perusajatukseen vakavan ideologisesti. EU-johtajien juhlapuheissa kuultaa sama järkkymätön usko oman ideologian ylivoimaisuuteen kuin aikoinaan Neuvostoliitossa. Järjestelmässä ei ole puutteita, eikä sellaisista saa puhua. Eri mieltä olevat pienet maat palautetaan ruotuun nopeasti.

EU:sta on ollut omat hyötynsäkin, eikä siis ole syytä toivoa sen hajoamista. Silti on tarpeen tunnustaa EU:n heikkoudet sekä pyrkiä korjaamaan niitä. Velkakriisin ratkaisuksi tarjottu liittovaltiokehitys ei kuitenkaan vakuuta. Mitä enemmän valtaa siirretään Brysseliin, sen vaikeampaa tulee elämä ”suuren ja mahtavan” reuna-alueilla olemaan.

On paradoksaalista puhua demokratiasta ja parlamentarismista kansallisten parlamenttien kohdalla, jos ollaan siirtämässä näiltä valtaa yhä epädemokraattisemmaksi käyvälle valtioliitolle. Kansalaiset eivät halunne samanlaista tilannetta kuin maassamme aikoinaan vallitsi: valtioneuvoston sijasta ylin tosiasiallinen päättävä elin oli neuvostovaltio.

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

Erittäin hyvä kirjoitus sekä Pekka Pihlannolta että Antti Pesoselta. Hatunnoston arvoisia molemmat... Karvahatun näin kovalla pakkasella. Hyvä!

Käyttäjän Lokari kuva
Pekka Pihlanto

Kiitokset vaan karvahatun nostosta!

Käyttäjän psihentunen kuva
Pasi Hentunen

Loistavaa Antti. Erään pienen huomautuksen teen. Neuvostokansalainen oli olemassa ja se oli oma ihmislaji: neuvostoihminen eli Homo Sovjeticus.

Käyttäjän Lokari kuva
Pekka Pihlanto

Sitä yritettiin, mutta ei käsittääkseni onnistuttu. Piti tulla ihanteellinen yhteisöihminen, mutta tulikin pahimmillaan kotiinpäin vetävä puliveivari.

Olisiko EU:n tavoitteena Homo Europaeus? - jonka muotovalio olisi vaikkapa Alexander Stubbin tyyppinen euroihminen?

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

Homo Europaeukseen voisi selitysosana liittää Utilitarius et Eliticus. Eli Hyötytavoitteinen Euroeliitti-ihminen tai jopa NWO-ääriarvona yli-ihminen nietzscheläisittäin. Tutkimustapana machiavellistis-opportunistis-utilitaristinen. (= Häikäilemättömästi ajan EU/EMU-arvoja narsistisesti hyödyttävä tutkimus-/normitusote.) Tavoitteena Eurokratia pankkiunioinin ja liittovaltion avulla kohti "kaikkein pyhintä" talous- ja rahavaltaa NWO:ta: Telluksen Talousherruutta. - Mutta mitä mieltä lie Bric- maat (= Intia, Brasilia, Venäjä ja Kiina)? Niissähän reaalitaloutta pidetään etusijalla finanssitalouteen nähden.Taistelu maailman talousherruudesta on kova.

Kaikki EUrostoliitossa tapahtuu keskitetysti. Nimi voisi olla myös Piilo-Sosialistinen Eurokapitalistinen Plutokratia tai Uuskapitalistinen Eurokraattinen Totalitarismi. Ahneiston Rahavalta suomeksi. Eurobyroo politbyroona Brysselissä.

Onko EU/EMU/liittovaltio/NWO-hankkeessa kyseessä megalomaanisuus eli suuruudenhulluus?

PS1. USA:kin taitaa olla lähes Kiinan kukkarossa.

PS2. Millainen on ylikansallinen demokratia erikulttuuritasoisten maiden kesken sovellettuna? Se palapeli ei taida onnistua.

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen

Tämähän selviää peruskoululaisia haastattelemalla tai heidän oppikirjojaan selailemalla.

Susanna Kaukinen

Noh, keskusvalta johtaa aina tyranniaan.

"Ensimmäisenä on kuitenkin aloitettava siitä, mitä arvostettu luonnontieteilijä ja asemastaan luopunut ylimys Pjotr Kropotkin sanoi valtiososialismista jo vuosikymmeniä ennen Venäjän vallankumousta: ”[Valtiososialismi on] kaikkien aikojen hirvittävin, hyödyttömin ja tuhoisin järjestelmä” [6].

Vallankumouksen aikana hän lausui näin: ”bolsevikit olivat häpäisseet sosialismin ja kommunismin” [7].

Kun yhdistämme tähän keitokseen vielä Leninin kommentin demokratiasta: ”Teollinen demokratia? Teollisuus on aina tarpeellista, demokratia ei aina ole tarpeellista. Termi “teollinen demokratia“ nostaa esiin joukon täysin vääriä ajatuksia. Se voidaan ymmärtää diktatuurin ja henkilökohtaisen johtajuuden hylkäämiseksi.” [8]

Tämän kaiken luoman ymmärryksen avulla pääsemme lopulta villakoiran ytimeen. Olen täysin samaa mieltä siitä minkä taloustieteen professori Yanis Varoufakis sanoi korporaatioista [9]: Korporaatio ei eroa millään lailla Neuvostoliitosta.

Valtiososialistinen Neuvostoliitto oli alusta lähtien diktatuurin yksipuoluejärjestelmä, juuri sellainen, joksi bolshevikit sen tieten tahtoen loivat. Kapitalistinen korporaatio on yht’lailla diktatuurinen yksipuoluejärjestelmä.

Kummassakaan ei sallittu muiden puolueiden toimintaa, kuin sen yhden oikean, jonka politbyroo, eli hallitus, päätti kaiken. Olen sanonut tämän monta kertaa aiemmin, koska se on totta: me elämme yhteiskunnassa, jossa jokainen työläinen elää 8 tuntia päivässä 40 vuoden ajan Neuvostoliitossa.

Valtiososialismi on kapitalismin äärimmäisin ja lopullinen muoto, se on osin kuva nykypäivän korporaatioista ja samalla monumentti sille, minkälaiseen tilaan kapitalismi lopullisesti monopolisoituessaan voi loppuviimein päättyä."

Susanna Kaukinen

Mitäpä jos Eurosto- ja Neuvostoliittojen sijaan harkitsisimme todellista demokratiaa?

=> http://susannakaukinen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1...

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Energia-alalla toimivat ovat jo tuskailleet, miten päästä irti EU:n energiapolitiikan hullutuksista. Päästökauppa-järjestelmä ei toimi taantuman takia, samoin kuin ollaan kaavailemassa, että pohjoismaisista puulajikkeista tehdyt energiatuotteet eivät ole tarpeeksi kasvihuonekaasuja vähentäviä. Ehkä eivät uusiutuvaa energiaa ollenkaan. Ei ymmärretä sitä, että Pohjoismaissa ja Suomessa puutuotteet käytetään hyvin monipuolisesti ja vasta jätteestä tehdään energiaa.

Turve on demonisoitu jo aiemmin, samalla kun kuitenkin halutaan turvata Keski-Euroopan isojen jäsenvaltioiden kivihiilen poltto.

Susanna Kaukinen

EU-tason päätöksenteko voi vain epäonnistua, ei 500 miljoonan ihmisen aluetta voi hallita keskusjohtoisesti tekemättä aivan älyttömiä ratkaisuja, jotka pakottavat kaikkia sellaisella tavalla missä keskeiset paikalliset tekijät jäävät huomiotta.

Käyttäjän donnybird kuva
tuula pakarinen-curry

EU keskustelu on yleensä vaikeaa, koska mielikuvat ohjaavat ajattelua.

EU on ennenkaikkea taloudellinen järjestelmä. Systeemi Rooman tapaan.

EU isoilla kirjaimilla, kuten CCCR ja USA ovat laillisuudeltaan samoja instansseja. Ne ovat kattovaltioita valtioiden yllä.

Tämä ajatus on alkujaan 500 vuotta vanha, ja luotiin kuninkaallista valtaa vastaan.

Niinpä sosiaalidemokratia on saatu sitä ajamaan. Välillä tietysti hyökätään sosiaalidem. vastaan, jotta tulisi sekaannusta. Vanha hyvä kaaos aina vie kansalaiset harhaan, ja valtapyrkimykset jatkuvat.

Pohjoisamerikkaa yritetään liittää kanadan ja meksikon kanssa, samoilla periaatteilla. Siitä ei kuule paljon, jotta suurempi kuvio ei toisi asiaa päivän valoon. Kanadalaiset ovat kovasti asiaa vastaan. Tarvitaan varmaan uusia uhkakuvia!

Lehdissä kerrotaan vain ohjattua uutista. Elämme vanhan roomalaisen systeemin haarassa. Vesi vie mennessään, kauppaliitot ovat Maritime Law luonnoksia, joita nämä suuremmat yhteisöt säätelevät. Maat saavat vain maallisen lain, sillä merisysteemiin kuuluu kaupan hallinta ja raha. Nämä puolestaan hallitsevat kaikkea muuta.

Ei ehkä ole itsestään selvää, mutta vanhoja hallinta mekanismejä pidetään yllä, ja halutaan vahvistaa. Rooman aikana kirkko oli osana tätä, ja sitä se on tänä päivänäkin. Kattohan on kaiken kattava, jotta rakennuksen alla ollaan suojassa. Siitä sanasta katollisuus, joka on ottanut haltuunsa kaikki kirkkojärjestelmätkin; ekumenian tarkoitus on yksi suuri maailman uskonto.
No, samaa yhden suuren hallinnan muotoa...monivivahteisin värein.

Onko kaiken samaistaminen yhtä kuin rauha, ja yhtä kuin monimuotoisen elämän ylläpitäminen, on taas oma asiansa.
Luonnossa yksimuotoisuus aina tuhoutuu, ja eläinkunta kuolee sukupuuttoon.
Systeemivikaanhan kuuluu, että tulos muuttuu heti, kun yksi osa ei toimikaan. Yritetään hallita ihmiskuntaa, kuten tietojärjestelmää.

Matematiikka osoittaa, että yksikin virhe antaa väärän vastauksen.
Miksi moista edes yrittää, ihmiskunnan kohdalla.
Keirasien ajatusmaailma on kuitenkin suuruudenhulluutta. Siinä virrassa kuljemme.

Käyttäjän MikkoKotiranta kuva
Mikko Kotiranta

"Nyt Viro ei ole enää osa Neuvostoliittoa, vaan osa EU:ta. Virolaiset saatiin liittymään EU:hun samanlaisilla lupauksilla ja pelotteluilla kuin suomalaiset: "EU:n ulkopuolella jäämme yksin", "Olemme osa Eurooppaa", "Vain EU-jäsenyys takaa hyvinvoinnin"."

Viro liittyi NATO:n 2000 ja EU:n 2004 puhtaasti vapaaehtoisesti. Neuvostoliittoon liittyminen tapahtui kivääri ohimolla. Siinä on melkoinen ero. Antti on keksinyt omasta päästään että Virolaisia. kuin suomalaisiakin olisi peloteltu liittymään EU:n. Itse en kokenut aikoinaan mitään pelottelua kuin vastustajien puolelta. Jos liitytään saksalaiset valloittavat kesäpaikat ym.

Käyttäjän anttipesonen kuva
Antti Pesonen

Tämäkö ei ole pelottelua?:

Oikeusministeri Anneli Jäätteenmäki:
”En pidä kansallisena onnettomuutena kumpaakaan vaihtoehtoa. EU:n ulkopuolelle jääminen on kuitenkin epävarmempi vaihtoehto, hyppy tuntemattomaan. (Pohjalainen 28.9.1994)

Maa- ja metsätalousministeri Mikko Pesälä:
”Mikäli kansa äänestää EU:iin liittymistä vastaan otetaan Maatalousbudjetti heti uuteen käsittelyyn, Pesälä tähdentää. Valtionvarainministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön budjettien ero on miljardin (markan) verran, joka on kaavittava jostakin pois.” (Kotieläin-lehti syyskuu 1994

Metalliliiton puheenjohtaja Per-Erik Lundh:
”Haluammeko vetäytyä ja jäädä sivuun kansainvälisestä kehityksestä ja vuorovaikutuksesta, vai haluammeko olla mukana muiden joukossa vaikuttamassa siihen Eurooppaan, josta olemme ainakin taloudellisesti erittäin riippuvaisia.” (Pohjalainen 28.8.1994)

Pääministeri Esko Ahon avustaja (sittemmin MTK:n puheenjohtaja) Esa Härmälä:
”Me kaikki tiedämme, että jäsenyydellä olisi joku, todennäköisesti aika suuri etu meidän kansantaloudellemme.”
”Mielestäni valitsemalla Unioniin liittymisen valitsemme samalla kehityksessä mukanaolon, dynamiikan ja avautumisen politiikan. Kieltäytymällä jäsenyydestä meitä kohtaa tietty eristäytyminen ja paikoilleen jämähtäminen.” (Kotieläin-lehti huhtikuu 1994)

Arkkipiispa Johannes:
”EU:n ulkopuolella eristäytyisimme kansojen yhteydestä.”
(Helsingin Sanomat 30.4.1994)

Käyttäjän MikkoKotiranta kuva
Mikko Kotiranta

Jos pidät tuota pelotteluna oma on asiasi.

Käyttäjän RogerB kuva
Alexander Holthoer Vastaus kommenttiin #35

Kyllä se on hieman "omaa asiaa" isompi juttu, Mikko. Saathan sinäkin olla erinomainen, peloton, itsenäinen ja vallantuntoinen ihan vapaasti.

p.s. Tiesitkö että koulujemme opetussuunnitelmissa olevat yhdyskuntaopin Eurooppa (lue EU)-kurssit sisältöinen ovat sieltä unionista päin käskettyjä.

Ovat muuten veikeitä luettavia nuo lukion kirjat - vetävät varmaan vertoja Neukkulan teoksille, vaikka ovatkin paremmalle paperille painettuja.

Susanna Kaukinen Vastaus kommenttiin #38

Pitäisi pyytää Neukkulassa kouluja käyneitä kommentoimaan tuota materiaalia!

Käyttäjän MikkoKotiranta kuva
Mikko Kotiranta Vastaus kommenttiin #38

Mahtaako olla kuitenkaan käskettyjä? Hyvä vain että asianosainen tarkastaa ettei oppikirjaan aivan mitä tahansa IPU-propagandaa pääse mukaan.

Käyttäjän JarmoNevalainen kuva
Jarmo Nevalainen Vastaus kommenttiin #42

Ottaako koville??? Taitaa argumentit loppua jos et parempaan pysty.

Käyttäjän RogerB kuva
Alexander Holthoer Vastaus kommenttiin #42

Hienoa Mikko :D!!!

Miten EU mielestäsi on asianosainen Suomen koulujen kurssisisältöihin. Tuo on ainoa juuri Brysselin sylttytehtaalta pakolla opetussuunnitelmiin laitettu kurssi. Miksiköhän? Eivätkö luota meidän opetushallituksen harkintaan?
EU-onnelastahan noissa teksteissä kerrotaa auliisti. Talousunionin ongelmista tai riskeitä ei halattua sanaa.

Tottakai EU:n on saatava varmistaa ettei heidän propagandaansa pilaa mikään naurettava kansallisvaltiollinen instituutio maassa, jossa on maailman parhaiten koulutetut opettajat (toistaiseksi).

Niin. Seuraavaksi opetussuunnitelmissa leikellään niitä yleissivistäviä aineita etteivät nekään sotke wanhaa kunnon propagandaa.

Yrittäisit edes. Tuo on jo säälittävää puskan takaa huutelua.

Janne Suuronen

Nojaa, itse kylläkin elän paljon mieluummin Euvostoliitossa kuin että olisin elänyt Neuvostoliitossa. Elän myös paljon mieluummin reipasta ja avointa ulkomaankauppaa käyvässä Suomessa, kuin suljetussa impivaarassa.

Jos olisi riittävästi kiinnostusta ja aikaa, niin ehkä olisi paikallaan etsiä IPUn tavoitteiden ja kylmän sodan aikaisen (suljetun) Albaninan yhtäläisyyksiä ;) Vastaavuus nimittäin Euvostoliiton ja Neuvostoliiton etsimällä etsittyjen samankaltaisuuksien kanssa olisi yhtä hyvä.

Susanna Kaukinen

Ammut täysin ohi. IPU kannattaa Euroopan talousaluetta, ETA:a. Mikä Impivaara? Sen sijaan että olisit ampunut taulusta ohi, et edes löytänyt ampumaradalle.

Janne Suuronen

Teistähän tulee Perussuomalaisten alkuaikojen, nyt jo reilusti pehmennyt, uho mieleen. Kummasti maailma opettaa realiteettejä, kun toiminta ei enää ole pelkästään nettiräksytttäjien ja virtuaaliehdokkaiden tasolla.

Mutta ei siinä mitään, onnea vain vaaleihin.

Käyttäjän anttipesonen kuva
Antti Pesonen

Minäkin elän mieluummin EU:ssa kuin Neuvostoliitossa. Muistettakoon kuitenkin, että Suomi ei koskaan kuulunut Neuvostoliittoon.

Kaikkein mieluiten eläisin kuitenkin itsenäisessä ja aidosti demokraattisessa Suomessa.

"Elän myös paljon mieluummin reipasta ja avointa ulkomaankauppaa käyvässä Suomessa, kuin suljetussa impivaarassa."
-Samoin. Mutta miten tämä liittyy mihinkään? Milloin Suomi ei ole käynyt ulkomaankauppaa? Suomesta on viety tervaa ja puutavaraa jo ammoin.
Nyt Suomi voi siirtyä Eta-sopimukseen, jonka puitteissa mm. Norja käy kauppaa.

Ihmisetkin ovat liikkuneet jo ajat sitten. Jo 1300-lvulla oli Pariisin yliopistossa suomalaisia professoreja.
Impivaara-pelottelut ovat aika heikko esitys.

Janne Suuronen

Siinähän sinä olet kenenkään estämättä perustanut puolueen ja ilman sortoa naputtelet poliittisia kannanottojasi esiin. Ja vaaleissa teillä on ehdokkaitakin. Mitä ihmettä höpiset jostain "aidosta" demokratiasta.

Ja jos te saatte riittävästi kannattajia, niin kyllähän Suomen Euroopan Unionista eroamistakin ruvetaan valmistelemaan; Ei meitä kukaan ulkopuolinen asein tai muuten väkivalloin pakota Euroopan Unionin jäseneksi.

Ymmärrän kyllä teidän ja meidän muiden tyytymättömyyden siihen, kuinka Suomen edelliset ja ennenkaikkea tämä hallitus ovat tehneet Euroopan Unioniin liittyvää politiikkaa. Kuinka hallitus on lain rajamailla runnonut eduskunnassa lävitse erinäisiä päätöksiä. Mutta tyytymättömyys nykyisiin (ja joihinkin edellisiin) johtajiin on sitten jo ihan eri asia kuin väitteet siitä, ettemme olisi demokraattisia ja itsenäisiä.

Eduskunnan ryhmäkuri on kyllä mielenkiintoinen ilmiö. Periaatteessa sen pitäisi tällaisina vaikeina taloudellisina aikoina antaa hallitukselle selkänojaa vaikeisiinkin talouspoliittisiin päätöksiin. Vaan kun hallitus itsessään ei ole päätöksiä saanut tehtyä, mutta ajanut kyllä ryhmäkurin avulla lain rajamailla olevia eurotalkoisiin liittyviä päätöksiä lävintse, niin siltä kantilta ymmärtää monenkin turhautumisen tilanteeseen. Ja uskon menettämisen demokratiaan.

Käyttäjän anttipesonen kuva
Antti Pesonen Vastaus kommenttiin #48

"Siinähän sinä olet kenenkään estämättä perustanut puolueen ja ilman sortoa naputtelet poliittisia kannanottojasi esiin. Ja vaaleissa teillä on ehdokkaitakin. Mitä ihmettä höpiset jostain "aidosta" demokratiasta."

-Ihan hyvä kysymys. Tosin en ole IPU:a perustanut, mutta se on toinen juttu.
Tosi on, että US-verkkolehden blogiin ja moneen muuhun nettimaailman paikkaan voi kirjoittaa mielipiteitään. Ja se on oikein hyvä.
US on muuten ollut melkoinen edelläkävijä keskustelun mahdollistamisessa.
Saavat olla US:ssa siitä itseensä tyytyväisiä.

Tämä ei ole kuitenkaan koko kuva asioiden tilasta.
Otetaan vaikka mainitsemasi vaalit. Europan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön, ETYJ:n vaalitarkkailuelin ODIHR antoi viimeksi v. 2011 Suomelle ja erityisesti Yleisradiolle huomautuksia siitä, että kaikkia vaaleihin osallistuvia puolueita pitäisi kohdella tasavertaisemmin.
ETYJ/ODIHR:n vaaliarviointivaltuuskunnan raportti 21.7.2011 (s. 18):
"Julkisen palvelun tehtävänsä ja elinvoimaisen kansanvallan jatkuvan edistämisen vuoksi Ylen pitäisi kehittää edelleen kaikkien puolueiden oikeudenmukaista ja syrjimätöntä osallistumista vaaleihin antamalla myös pienemmille ja uusille puolueille riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia esittää kantansa. "
http://oikeusministerio.fi/material/attachments/om...

Suomessa oli vuosikymmeniä tapana päästää kaikkien vaaleihin osallistuvien puolueiden edustajat ennen vaaleja samaan tv-keskusteluun.
Tästä on luovuttu vuosia sitten. Viime eduskuntavaalien alla oli YLE:ssä tosin yksi tv-keskustelu, jossa kylläkin haastajapuolueet oli laitettu kuin kanat orrelle jotta katsojille tuli heti selväksi jako kahteen.

Reilua olisi arpoa haastajia ja valtapuolueiden edustajia väittelemään keskenään ja järjestää riittävästi aikaa, jotta äänestäjät saisivat tietoa kaikista tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Ennen vaaleja millään puolueella ei ole yhtään tulevain vaalien ääntä. Siksi puolueiden pitäisi olla samalla viivalla.
Vai miltä kuulostaa ajatus, että vaalikeskustelujen menettely siirrettäisiin urheiluun? Jospa 100 metrin juoksussa annettaisiin 50 metriä etumatkaa niille, jotka ovat aiemmin pärjänneet hyvin. Olisiko reilua? Näin kuitenkin tehdään ennen vaaleja valtamediassa. Itse asiassa etumatka on paljon suurempi, kun otetaan huomioon, että eduskuntapuolueet jakavat keskenään 40 miljoonaa euroa vuosittaista puoluetukea ja saavat siihen päälle lähes kaiken ilmaisen julkisuuden.

Sortoa on monenlaista.

Mutta mahdollisuuksien kautta nähtynä muistettakoon Gandhin ajatus: Ensin he vaikenevat sinusta, sitten he nauravat sinulle, sitten he taistelevat sinua vastaan, sitten sinä voitat.

Janne Suuronen Vastaus kommenttiin #51

Samaa "media sortaa meitä" nyyhkytarinaa, kuin mitä perussuomalaiset ovat itkeneet vuosikausia ja mistä huolimatta ovat tehneet pari jytkyä.

Monessa muussa demokraattisessa valtiossa muuten on jopa olemassa kannatuskynnys: Pienpuolueet eivät saa ehdokkaitaan parlamentteihin edes vaikkapa viiden prosentin kannatuksella. Meillä tuollaista kynnystä ei ole edes eduskuntaan valittaessa.

Ja olepa itsekin jonkusen kerran päässyt asiaasi mediaan esittämään, ilman sanottavampaa menestystä vaaleissa, joten en ymmärrä tätä itkuasi. Esiinnyit kyllä eduksesi viittaamassi "kanat orrella" tilaisuudessa. Jos joskus saatte kunnallisvaltuutettuja ja edes yhden kansanedustajan, niin etköhän sen jälkeen sinäkin pääse vänkäämään isojen poikien kanssa.

Yleisemmin, en näe mitään lisäarvoa kaiken maailman kylähullujen käyttävän katsojien aikaa vaikkapa ministerien kanssa; Suurena riskinä on, että liian eritasoisten keskustelijoiden vuoksi menee puurot ja vellit sekaisin. Puhutaan lillukanvarsista tai joudutaan tankkaamaan aivan perusasioita, jolloin aidosti tärkeät asiat jäävät käsittelemättä. En tosin väitä, että vaalikeskustelut nykymuodossaankaan mitenkään antoisia olisivat.

Käyttäjän markok kuva
Marko Kivelä Vastaus kommenttiin #60

Janne, taitaa olla aina niin, että demokratia ei toimi niiden mielestä joiden kannatus on mitätöntä. Ihmisten on varsin hankalaa ymmärtää sitä, ettei juuri heidän ajatuksensa olekaan se mikä on muiden mielestä parasta ja aidointa. Koska tätä ongelmaa ei kohdata kouhkataan epäreiluudesta, pelottelusta yms.

Marginaaliajattelun pysyminen marginaalissa itse asiassa juuri todistaa demokratian toimimisen eikä päin vastoin. Toki myös paremmin menestyvillä puolueilla on ongelma hyväksyä sitä, ettei kannatus riitä vielä parempaan.

Käyttäjän anttipesonen kuva
Antti Pesonen Vastaus kommenttiin #66

"Marginaaliajattelun pysyminen marginaalissa itse asiassa juuri todistaa demokratian toimimisen eikä päin vastoin."
-Mikä on marginaaliajattelua tulee nähtäväksi myöhemmin.
"Jokainen uusi ajatus on alun alkaen täsmälleen yhdestä henkilöstä koostuvan vähemmistön mielipide." (Thomas Carlyle)

Käyttäjän JarmoNevalainen kuva
Jarmo Nevalainen Vastaus kommenttiin #66

Älä Älä Älä Älä.

Vihreät saa noin 1 700 000 euroa puoluetukea vuodessa. Eduskunnan ulkopuoliset puolueet 0 euroa.

Tässä on sitä vihreää reilua "demokratiaa".

Käyttäjän JarmoNevalainen kuva
Jarmo Nevalainen

Janne on huumorimiehiä. Reipas ja avoin ulkomaankauppa ei ole millään, ei siis millään tavalla sidoksissa Suomen eu-jäsenyyteen.

Tällä hetkellä Suomen ulkomaankaupan periaate pohjana on ETA-sopimus. Sitäkään ei tarvita välttämättä, sillä itsenäinen valtio voi solmia sopimuksia niiden kanssa kenen kanssa se tahtoo juuri niillä ehdoilla mitkä sopimusosapuolille sopivat. Näin on menetellyt mm.Sveitsi.

Odotan innolla Jannen itsenäinen Suomi vs Albania raporttia.

Janne Suuronen

Kun kerran pyydettiin.

"1. Erotaan EU:sta ja eurosta, sillä Suomi pärjää paremmin itsenäisenä maana EU:n ulkopuolella"
Albaniakaan ei halunnut kuulua läntiseen talousliittoon. Eikä itäiseenkään. Vaan halusi kulkea omaa Aidosti Itsenäistä polkuaan.

"2. Näennäisdemokratiasta kansalaisten valtioon – sitovat kansanäänestykset käyttöön"
Albaniakin oli kansandemokratia.

"3. Nato-jäsenyys on torjuttava"
Albaniakaan ei halunnut kuulua läntiseen eikä itäisenkään puolustusliittoon. Siksi Kiina.

"4. Rahan hallinta kuuluu valtiolle"
Näin Albaniassakin.

"5. Työttömyyteen ja alueelliseen eriarvoisuuteen on vastattava tosissaan"
Albaniassakin oli valtion ohjaama täystyöllisyys.

"6. Peruspalvelut on turvattava kaikille koko maassa"
Albaniassakin peruspalvelut oli turvattu kaikkialla maassa.

"7. Perustulo käyttöön, verotus ja tulonjako oikeudenmukaisemmaksi"
Albaniassa kansalaisilla oli perustulo, tulonjako sekä verotus taatusti oikeudenmukaisia.

"8. Maahanmuuttoon oikeutta ja kohtuutta"
Albanian kansalaisten kannalta maahan suuntautunut maahanmuutto tosiaan oli kohtuullista ja oikeudenmukaista

"9. On siirryttävä kotimaiseen uusiutuvaan energiaan"
Albaniakin pyrki omavaraisuuteenkin.

"10. Puhdas kotimainen ruoka on perusoikeus"
Albaniakin pyrki omavaraisuuteen.

Pointtinani on ilmaista tällaisten vertailujen lapsellisuus. Helppojen heittojen yhtäläisyyksiä löytää aina, jos halutaan unohtaa kokonaisuudet ja kontekstit.

Käyttäjän anttipesonen kuva
Antti Pesonen Vastaus kommenttiin #49

Kokonaisuutta tosiaan kannattaa miettiä.

Suomi on osa EU:ta. Ja sillä, onko EU:lla jotakin merkittäviä yhtäläisyyksiä edesmenneen neuvostodiktatuurin kanssa, voi olla hyvä pohtia.
Siinäkin mielessä vertailulla saattaa olla merkitystä, että voidaan yrittää erottaa toiveet ja todellisuus.

Käyttäjän TimoSotikoff kuva
Timo Sotikoff Vastaus kommenttiin #49

On hieman näköalatonta verrata nyky-Suomen tilannetta kylmän sodan aikaiseen, maatalousvaltaiseen Albaniaan. Tuollainen järjetön vertaushan ei voi mitenkään olla perusteltu jo yleisiin kehitystasoeroihin perustuen. Montako tietokonetta oli kylmän sodan Albaniassa, entä miten avointa oli tiedonvälitys ylipäätään?

Kyllähän kehitys kehittyy, ja vertauskuva pitäisi ottaa tällaisiin aina nyky-päivästä tai vähintään samantyyppisestä kehitystilanteesta, ei vertauksessa muuten oikein pohjaa ole. Ei historia ja kehitys käänny taaksepäin kuitenkaan, varsinkaan jos laajamittaisesti ja monimuotoisin keinoin kansan annetaan siitä avoimen demokratian keinoin päättää; nythän ei anneta.

Janne Suuronen Vastaus kommenttiin #61

Sanos muuta Timo.

Jo 20 vuotta sitten sortuneen, totalitaarisen yksipuoluediktatuurin, Neuvostoliiton, vertaaminen nykypäivän demokraattisten vapaiden kansalaisten valtioiden tekemiin sopimuksiin, joita voidaan kutsua termillä x13z, 444x tai vaikka Euroopan Unioni, on aika posketonta. Sitähän tässä oikeastaan yritettiin jo kertoakin. Kiitos kun vahvistit asian.

Käyttäjän TimoSotikoff kuva
Timo Sotikoff Vastaus kommenttiin #62

Hallinnollisten rakenteiden perusteltu vertailu, jota Antti kirjoituksessaan tekee, on täysin eri asia, kuin perustelematon peloittelu osaltasi sen suhteen, että ilman EU yhteistyötä palaisimme jonnekin kaukaiseen menneisyyteen, vieläpä jonkin Albanian sellaiseen. Eli osaltasi tuo menee kyllä osastoon populistista huutelua, lähinnä-perustelut kun ei ihan riitä.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #63

"Hallinnollisten rakenteiden perusteltu vertailu...ö"

Näinhän tämä. On melkosen tyhmää sanoa ettei yhtäläisyyksiä ole koska tietokoneita ei juuri Neuvostoliiton aikana ollut. Oleellista on juuri hallinnolliset samankaltaisuudet.

Käyttäjän JarmoNevalainen kuva
Jarmo Nevalainen Vastaus kommenttiin #49

Bravo! Mahtaaa tuntua hyvältä!

Älä kuitenkaan liiaksi leiju sillä vastauksesi kertoo sinusta ja arvoistasi olellisen.

"Albaniakin oli kansandemokratia"
Mielestäsi kansandemokratia on siis huono asia?

"Albaniakaan ei halunnut kuulua läntiseen eikä itäisenkään puolustusliittoon. Siksi Kiina"
Ruotsi ja Sveitsikään eivät ole kuuluneet "puolustusliittoihin". Molemmissa maissa ei ole pahemmin pommitettu kaupunkeja kivikaudelle.

"Rahan hallinta kuuluu valtiolle
Näin Albaniassakin".
Myös Japanissa, Ruotsissa, Brasiliassa ja mm. Unkarissa jossa valtio otti keskuspankin johtoonsa ja kas kas IMFn verenimijät saivat lähtöpassit maasta.

"Albaniassakin oli valtion ohjaama täystyöllisyys"
Onhan se ihan kamalaa jos ihmisillä on työtä palkalla jolla tulee toimeen.

"Albaniassakin peruspalvelut oli turvattu kaikkialla maassa"
Peruspalveluiden turvaaminen on ilmiselvästi sellainen asia jota ei pidä turvata kansalaisille.

"Albaniassa kansalaisilla oli perustulo, tulonjako sekä verotus taatusti oikeudenmukaisi"
Eihän tällaista pidä kannattaa. Eliitille vaan lisää mammonaa.

"Albanian kansalaisten kannalta maahan suuntautunut maahanmuutto tosiaan oli kohtuullista ja oikeudenmukaista"
Albanian kansalaisia ei tainnut pahemmin kiinnostaa maahanmuutto ja sen monet mielenkiintoiset tasot.

"Albaniakin pyrki omavaraisuuteenkin"
Juu kamalaa on olla omavarainen.

"Albaniakin pyrki omavaraisuuteen"
Lue edelinen"

Ari Laakso

Pesosen kirjoitus tapansa mukaan erinomainen.
Täytyy tietysti myöntää tuo Marko Kivelänkin näkemys sikäli oikeaksi, että niukka enemmistö äänesti aikoinaan EU-jäsenyyden puolesta.

Niin ikään Pesonen toi ansiokkaasti esiin, että siihenkin liittyy paljon kysymysmerkkejä. Unioni nykymuodossaan on aivan toista, kuin silloin, kun Suomi siihen liittyi.

Itse olisin kannalla, jonka mukaan liittymissopimus pitäisi purkaa kansanäänestyksen kautta. Pakko kai myöntää sekin, ettei unionista ja eurosta lähteminen mitenkään ongelmatonta ole. Vaikka juridisia seuraamuksia ei olekaan, niin kyllä se talouteen tilapäisiä ongelmia toisi. Perussuomalaiset kiertävät mm. tällä perusteella aihetta, kuin kissa kuumaa puuroa, vaikka todellisuudessa PS:n mitäänsanomaton EU kanta on olemassa vain Soinin ministeritien turvaamiseksi. Soini pitää puolueen kenttää panttivankinaan.

Tiedoksi Suuroselle, ei Suomi koskaan ole ollut suljettu. Nykyinen aika näyttää todeksi sen, että hyvinvointi- ja oikeusvaltio tarvitsee suojakseen sekä fyysisiä, että taloudellisia rajoja. Valtiollinen itsenäisyys ei tarkoita eristäytymistä.

Käyttäjän kimmokautio kuva
Kimmo Kautio

Kirjoitapa samoista epäkohdista ja vaihda vertailukohdaksi Yhdysvallat, mikä osuu demokratiavajeesta, suuryritysten ohjailemasta harvainvallasta ja pehmeästä propagandasta puhuttaessa jopa paremmin, puhumattakaan muista kohdista. Sillä vaan ei saisi niin negatiivista kaikua tekstiin, kuin Neuvostoliitto-vertauksin. :)

Käyttäjän anttipesonen kuva
Antti Pesonen

Kun EU:ta ja USA:a ollaan tavallaan yhdistämässä TTIP-sopimuksella, on aika selvää, että samanlaisista järjestelmistä on kyse.
USA:sta on hankittu EU-Suomeen jopa konsulttien tekemät hallitusohjelmat http://yle.fi/uutiset/hallitus_pestasi_amerikkalai...

Käyttäjän linnahe kuva
Heikki Linnapuomi

Jos Ukraina ja loput itä-euroopan maista liittyy EU:n jäseniksi eikä liittovaltion perustuslakia saada aikaan,lopputulos on riitainen osuuskunta joka ei kestä kauan kasassa. Hajoaminen on väistämätön tosiasia.

Käyttäjän anttipesonen kuva
Antti Pesonen

EU kyllä hajoaa joskus. Mutta on huono suunnitelma jäädä odottamaan EU:n hajoamista. Se odotus tulee liian kalliiksi.
Itse asiassa "Kyllä EU hajoaa" -politiikka, jolle haetaan tukea äänestäjiltä, toimii kaikkein tehokkaimmin nykyisen politiikan jatkamisen puolesta.
Silloin äänet menevät kuin paineventtiiliin ja sellaisen tarkoitushan on taata järjestelmän pysyminen koossa.

Hyvä suunnitelma on pyrkiä palauttamaan menetetty päätösvalta ja itsenäisyys. Se vie oman aikansa, mutta niin kaikki suuret työt vievät.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Neuvostoliitto ja sen suunnitelmatalous poikkeaa vain muotojen osalta EU:sta ja sen "vapaasta" markkinataloudesta. Ne jotka väittävät että "vapaa" markkinatalous ei olisi suunniltelmataloutta ovat väärässä – suunnittelijat ovat eri tahoilla, ja tarkkaan ja tehokkaammin ne tahot suunnittelevat talouttaan kuin mihin neúvostotalous ikinä kykeni. Yhtä kaikki, hyöty valuu eliitin taskuun kummassakin järjestelmässä – NL:ssa eliitti oli nimeltään puolue ja valtio, markkinataloudessa talouden eliitti, suuryhtiöt ja liikepankit.

Nykyinen markkinatalous tulee romahtamaan samalla tavalla ja samasta syystä kuin Neuvostoliitto: ero todellisuuden ja fiktion välillä repeää niin suureksi, että pelastuminen ei enää ole mahdollista. Kuunnelkaapa EU:n eliittiä: sen puheet ovat liki samanlaista satuilua kuin Neuvostoliiton johdolla ennen romahdusta. Kummallakin taholla oli/on tärkeintä, että kansan uskoa pidetään yllä, mutta jossain tulee vastaan kansan raja, ja NL:ssa se tuli vastaan 1980-luvulla, EU:ssa ja länsimaisessa taloudessa lähiaikoina. Toki romahdusta pitkitetään viimeiseen asti, mutta sitä tuhoisampi se sitten on kun se tulee.

Ja se tulee.

Käyttäjän KatjaSallinen kuva
Katja Sallinen

Blogista on toki jonkin aikaa. Oman lisäyksen tähän annan kuitenkin. EU pyrkii vapaakauppaan, mutta eilen vahingossa löysin tekstin, jossa Marx ja Engels ovat kirjoittaneet manifestin vapaakaupasta: "Marx ja Engels kehuivat Kommunistisessa manifestissa, että vapaakauppa "pakottaa barbaarien piintyneimmänkin muukalaisvihan antautumaan".

Ilona Oliwia

En ole poliitikko tmv. enkä osaa kirjoitta hienoja tekstejä, jotain jota pitää lukea monta kertaa, ennen kuin sen ehkä osittain ymmärtää.
Entisenä neuvostoliittolaisena (syntynyt ja kasvanut ko. "kulttuurissa”) täytyy kuitenkin kysyä, että miksi puhutaan/kirjoitetaan aina niistä asioista, jotka eivät toimineet. Toimimattomuutta on kaikkialla, katsot mihin vaan. Aina löytyy joku taho, joka ei ole tyytyväinen siihen mitä on, vaan haikailee joko menneisyyttä taikka tulevaisuutta (hänen mieleisekseen muokattuna).

Haluaisin ihan vaan lyhyesti tuoda esille jokuset eroavaisuudet nykyisen EU:n ja entisen NL:n välillä 70-luvun lopulla/80-luvun alussa Tallinnassa, niin kuin minä ne muistan. Toivottavasti jaksatte lukea.

EUROOPAN LIITTO
-Työtä ei ole kaikille
-Palkka ei riitä elämiseen (ehkä just ja just tulee toimeen)
-Julkinen terveydenhoito on maksullista (vuosimaksut), hoitoon pääseminen monimutkaista, hidasta sekä epätyydyttävää
-Sosiaalinen turva on todella heikko
-Eläkkeet pieniä, iso osa eläkeläisistä ei pärjää sillä
-Vanhustenhoito ontuu ja pahasti
-Lapsiperheet eivät saa tarvittavia palveluita
-Asumiskustannukset ovat hyvin korkeat

NEUVOSTOLIITTO

-Kaikille, ihan kaikille löytyi työtä
-Jopa minimipalkka riitti laadukkaaseen elämiseen, vuokran ym. maksujen jälkeenkin
-Terveydenhuolto oli ilmaista, vaativammat tapaukset hoidettiin, vaikka Moskovassa asti, jos tilanne sitä vaatii
-Lääkäri teki kotikäyntejä, jos sairastuit esim. flunssaan (ei tarvinnut mennä kotoa mihinkään ensiapuun, kuumeisena jonottamaan). Tämäkin oli ilmaista.
-Sosiaalitukia ei ollut mutta niille ei ollut tarvettakaan (asumistuki, toimeentulotuki ym.)
-Eläke riitti hyvin elämiseen, jopa säästöön
-Vanhustenhoito mahdollistettiin joko kotona (taikka hoitolaitoksissa, jossa maksu vuokraan verrattavissa + ruokakustannukset + muut palvelut - vanhukselle jäi hyvin käyttörahaa eläkkeestä)
-Lapsiperheille oli ilmaiseksi erilaisia tukimuotoja, lasten harrastukset olivat ilmaisia. Monilapsiset perheet saivat erikoistuja valtiolta.
-Minimipalkkakin riitti hyvin vuokraan (minimipalkka 35 ruplaa, vuokra 3-5 ruplaa)

Esimerkkejä eroavaisuudesta olisi vielä paljon lisää.
Ja tietysti: niin kuin missä tahansa maassa, niin myös NL:ssa oli omia epäkohtia - ihmisethän siellä asuivat ja ihmiset eivät ole täydellisiä.

En ole mikään NL-haikailija. Olen todella tyytyväinen nykyiseen elämiseen ja kiitollinen kaikesta siitä, jonka Suomessa olen saavuttanut (asunut täällä jo 30v). Muistan kuitenkin elävästi järkytykseni, kun lapsen saamisen jälkeen, sain pahan rintatulehduksen, kuume oli yli 40* ja mieheni sanoi, että "laitappa vaatteet päälle, mennään ensiapuun".

Kun usein puhutaan NL:n vajavaisuudesta sekä siitä, kuinka paljon EU:n kaltainen se on, niin ajattelin kertoa omista käytännön kokemuksista NL:n ajoiltani ja kuinka monta eroavaisuutta näillä kahdella Liitolla onkaan. Me ei eletä teoriassa, me eletään käytännössä. Ja käytännön asioiden pitäisi toimia. Ja jos ei ole käytännön kokemusta siitä, millaista oli asua NL:n aikana, niin mieluummin jätä kirjoittamatta/kommentoimatta.

Kiitos kun jaksoit lukea.

Toimituksen poiminnat